Utwardzenie terenu – ułożenie kostki brukowej 885m² w Szkole Podstawowej nr 5

Nr sprawy Ośw.M./2214/03/16

 

Zamawiający:

Oświata Miejska

05-400 Otwock, ul. Andriollego 76

Tel.22  788 02 06  fax 22 788 94 37

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej

Oświata  Miejska w Otwocku (dalej Zamawiającym) zwraca się z zapytaniem ofertowym i zaproszeniem do składania ofert w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt. 8 ustawy Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. na:
Ułożenie kostki brukowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku ul Słowackiego 66

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Utwardzenie terenu – ułożenie kostki brukowej 885m²   w Szkole Podstawowej nr 5 według załączonego kosztorysu inwestorskiego i mapki poglądowej. W celu dokładnej  wyceny roboty  wykonawca powinien plac budowy obejrzeć osobiście. Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek zaliczek.
  1. Wymagany termin realizacji zamówienia:
  2. Kryterium wyboru oferty
   1. formularz ofertowy wg załączonego wzoru – zał. nr 1
  1. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
  2. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej w formie pisemnej:

.

100% ceny

Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny brutto za 1 m² oraz ceny za  całość zamówienia. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą dla niego.

Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w ofercie pierwszej.

Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia uwzględniać wszystkie podatki w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia (dojazdu, materiałów, itp.)

5.    Oferta ma zawierać następujące dokumenty:

Ofertę cenową należy złożyć/przesłać w terminie do 28.10.2016r. do godz. 14:00

w formie pisemnej,  w siedzibie zamawiającego: 05-400 Otwock ul. Andriollego 76, I piętro, pok. nr 9 

drogą elektroniczną (w formie skanów)– na adres : oswiata-otwock@oswiata-otwock.pl

-          ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

-          na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: oferta cenowa – Na ułożenie kostki brukowej w Szkole nr 5

-          ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

-          oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

Oferta cenowa otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona   wykonawcy.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę cenową przed terminem upływu jej składania.

 1. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
  Pan : Królak Arkadiusz  tel. 22 779 29 45
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zadawania dodatkowych pytań do złożonych ofert.
 4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyjęciem zobowiązania podpisania umowy. Zamawiający nie zwraca kosztów poniesionych na złożoną ofertę.
 5. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę wykonawcy jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych przez Zamawiającego.
 6. Zamawiający ma prawo do poprawiania omyłek pisarskich, rachunkowych lub innych nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania.

Otwarcie/odczytanie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 28.10.2016 .r., o godz. 14:05 w siedzibie zamawiającego: 05-400 Otwock ul. Andriollego 76, I piętro, pok. nr 9.

W załączeniu:

 

Załącznik nr 1 – Wzór oferty cenowej

Mapka poglądowa

Przedmiar robót

 

 

Zatwierdzam dyr. Edyta Rosłaniec