Akty prawa miejscowego

Uchwała dotycząca wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród oraz wynagrodzenia za godzin ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Uchwała Nr XXXI/203/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokości i warunków wypłacania nagród, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Otwock. – Załącznik 2

Uchwala dotycząca wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, rozmiaru zniżek oraz zwolnień od realizacji pensum

Uchwała Nr XII/112/15 rady Miasta Otwocka z dnia 11 września 2015 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy karta Nauczyciela, określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 Ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 Ustawy karta Nauczyciela - Załącznik nr 1