Artykuły

Filtr
 • Nabór na wolne stanowisko pracy samodzielnego referenta ds. finansowo - księgowych

  Treść ogłoszenia

   

  Dokumenty do pobrania:

  kwestionariusz osobowy

  oświadczenie (pkt 6 ppkt 6,7,8,12 ogłoszenia)

  oświadczenie (pkt 6 ppkt 9 ogłoszenia)

   

  Termin składania dokumentów - do dnia 02.11.2017 r. do godz. 09.00

  na adres: Oświata Miejska w Otwocku, ul. Johna Lennona 4, /05 – 400/ Otwock, pokój Nr 2 (sekretariat)

   

  INFORMACJA O KANDYDATACH SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

  Informacja o wyniku naboru

 • Praca Oświaty Miejskiej w dniu 14.08.2017

  INFORMACJA

  OŚWIATA MIEJSKA W OTWOCKU

  w dniu 14.08.2017 r. - będzie nieczynna

 • Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

  Dla kandydatów do szkoły obwodowej

  Zgłoszenie kandydata

   

  Dla kandydatów do szkoły spoza obwodu

  Wniosek kandydata

  Oświadczenie o samotnym wychowaniu

  Oświadczenie o wielodzietności

  Oświadczenie o zamieszkaniu

  Oświadczenie o zapisaniu do klasy integracyjnej

   

  Dla kandydatów kontynuujących wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej

  Wniosek o kontynuację

   

 • Zarządzenie nr 51/2017 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 14 kwietnia 2017r

  Zarządzenie nr 51/2017 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 14 kwietnia 2017r w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock.

 • Zarządzenie nr 50/2017 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 14 kwietnia 2017r

  Zarządzenie nr 50/2017 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 14 kwietnia 2017 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznyh szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock

 • Oferta pracy dla bibliotekarza w SP1

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Otwocku zatrudni bibliotekarza,

  w pełnym wymiarze godzin, na czas określony od 01-01-2017 do 30-06-2017.

  Informacja pod numerem 22 779 24 14, e-mail: sp1@oswiata-otwock.pl 

 • Dostawa 220 ton koksu przemysłowo-opałowego oraz 23 ton węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2016/2017 do placówek oświatowych na terenie miasta Otwocka

  Ogłoszenie nr 313220 - 2016 z dnia 2016-09-26 r.

  Otwock: Dostawa 220 ton koksu przemysłowo-opałowego oraz 23 ton węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2016/2017 do placówek oświatowych na terenie miasta Otwocka
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  tak

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES:Oświata Miejska, krajowy numer identyfikacyjny 1226929900000, ul. ul. Michała Andriollego  76, 05400   Otwock, woj. mazowieckie, państwo , tel. 22 788 32 20, e-mail halina.hajdacka@oswiata-otwock.pl, faks 227 889 437.
  Adres strony internetowej (URL): www.oswiata-otwock.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  tak
  www.oswiata-otwock.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  nie
  adres

  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  nie

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  tak

  Inny sposób:

  w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego,osobiście, za pośrednictwem posłańca
  Adres:

  Oświata Miejska 05-400 Otwock ul Poniatowskiego 76


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 220 ton koksu przemysłowo-opałowego oraz 23 ton węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2016/2017 do placówek oświatowych na terenie miasta Otwocka
  Numer referencyjny:
  Ośw.M.2214/2/2016
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  nie


  II.2) Rodzaj zamówienia:
  dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia stanowi sukcesywna dostawa 220 ton koksu przemysłowo-opałowego grubego gat. II o porównywalnych parametrach: - minimalna wartość opałowa 27 000 kJ/kg, - zasiarczenie Sid 0,60%, - popiół Ad 8,9%, - wilgotność 8,0% oraz: 23 ton węgla kamiennego orzech gat. I - minimalna wartość opałowa 27 000kJ/kg - siarka Sid 0,31%, popiół 2,90%, - wilgotność 5,92% do placówek oświatowych na terenie Otwocka. Realizacja zamówienia następować będzie sukcesywnie (częściami), zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Jednorazowe minimalne dostawy węgla mogą wynosić 2 tony

  II.5) Główny kod CPV:
  09111210-5
  Dodatkowe kody CPV:09113000-4
  II.6) Całkowita wartość zamówienia
  (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:

  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  nie
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

  data zakończenia: 30/04/2017


  II.9) Informacje dodatkowe:
  sukcesywna dostawa opału na podstawie zgłoszonego zamówienia do trzech placówek oświatowych od dnia podpisania umowy do 30.04.2017r.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


  1. Określenie warunków: nie dotyczy
   Informacje dodatkowe

   Określenie warunków: Na postawie złożonego oświadczenia
   Informacje dodatkowe

   Określenie warunków: c) W zakresie zdolności technicznej i zawodowej: Warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
   - w tym okresie wykonał dostawy koksu i węgla nie mniejsze niż 50 ton. d) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej dwoma pojazdami do transportu opału, w tym jednym o ładowności do 8 ton. Warunek zostanie oceniony na postawie złożonego wykazu pojazdów wg załącznika do SIWZ. e) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym Nie dotyczy. f) W zakresie grup społecznie marginalizowanych. Nie dotyczy.
   Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

   Informacje dodatkowe:
  2. - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów danego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentów w sytuacjach wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. poz. 1126) .

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
  tak
  Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  tak

  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

  nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1) Wykazu wykonanych dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie- według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. 2) Dowodami czy te dostawy wymienione w wykazie były lub są wykonane należycie są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Wykazu pojazdów niezbędnych do realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. 4) Pisemnego zobowiązania (oświadczenia) innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia art.22a ustawy PZP. 5) Pełnomocnictwa lub inny dokument z którego wynika umocowanie do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy lub wykonawców.

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Formularz ofertowy

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
  przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  nie


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  nie


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  nie

  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  nie

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

  nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców

  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  nie

  Informacje dodatkowe:


  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  nie

  Informacje dodatkowe:


  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  nie

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

  nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna

  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
  (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)nie
  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  nie

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Aukcja wieloetapowa

  etap nr

  czas trwania etapu

     


  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

  IV.2.2) Kryteria

  Kryteria

  Znaczenie

  cena

  60

  termin dostawy

  40


  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
  (przetarg nieograniczony)
  tak

  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:


  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie

  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):


  Informacje dodatkowe  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:


  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:


  Wstępny harmonogram postępowania:


  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  Informacje dodatkowe:


  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:


  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  nie

  Informacje dodatkowe:


  IV.4) Licytacja elektroniczna

  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Licytacja wieloetapowa

  etap nr

  czas trwania etapu

     


  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:tak

  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

  może uleć wielkość zamówienia w zależności od warunków pogodowych nie więcej jednak niż o 20 % całego zamówieni. Przewiduje się zmianę ceny w związku z ewentualną zmianą podatku VAT.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
  (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

  Data: 05/10/2016, godzina: 09:00,

  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  nie

  Wskazać powody:


  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  > język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą:
  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
  nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  Część nr:1   Nazwa:koks -przemysłowo opałowy

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:110 ton koksu dla Gimnazjum nr2 Otwock ul Poniatowskiego 47/49, 110 ton koksu dla Szkoły Podstawowej nr 6 Otwock ul Ambasadorska 1
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  09113000-4
  3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:

  Waluta:


  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  data zakończenia: 30/04/2017
  5) Kryteria oceny ofert:

  Kryteria

  Znaczenie

  cena

  60

  termin dostawy

  40

  6) INFORMACJE DODATKOWE:

  Część nr:2   Nazwa:węgiel kamienny

  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:dostawa 15 ton węgla dla Gimnazjum nr 2 Otwock ul Poniatowskiego 8 ton węgla do Gimnazjum nr 4 Otwock ul Szkolna 31
  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  09111210-5
  3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:

  Waluta:


  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  data zakończenia: 30/04/2017
  5) Kryteria oceny ofert:

  Kryteria

  Znaczenie

  cena

  60

  termin dostawy

  40

  6) INFORMACJE DODATKOWE:  SIWZ oraz załączniki

  05-10-2016: Informacja o ofertach

 • Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 4 w Otwocku

  Treść ogłoszenia

  20-07-2016: Zmiana terminu rozpatrzenia ofert, postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Gimnazjum nr 4 w Otwocku

  11-08-2016: Zarządzenie nr 157/2016 Prezydenta Miasta Otwocka, w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 4

 • Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2016-2017 z terenu miasta Otwocka

  Otwock: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2016-2017 z terenu miasta Otwocka
  Numer ogłoszenia: 96225 - 2016; data zamieszczenia: 21.06.2016
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy:

  V

  zamówienia publicznego

   

  zawarcia umowy ramowej

   

  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Oświata Miejska , ul. Michała Andriollego 76, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 22 788 32 20, faks 022 7889437.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2016-2017 z terenu miasta Otwocka.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dowóz uczniów do Gimnazjów nr 1, nr 2 i nr 3, Szkół Podstawowych nr 5, nr 8, nr 9 i nr 12 w Otwocku w roku szkolnym 2016/2017 oraz dowóz od 6 do 8 uczniów niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki w podczas dowozu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U .nr 46, poz.432 z późn. zm. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem cztery trasy. Szacunkowa ilość dni wykonywania przewozów 191 dni. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy i opiekuna. W części 1 zamówienia są 3 trasy łącznie do przejechania 33807 km. W części drugiej zamówienia dowóz od 6 do 8 uczniów niepełnosprawnych przez 191 dni..

  II.1.5)

  V

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
    • posiadają licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób , ważną co najmniej do 01.07. 2017 r.
    • w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż 3 lata) wykonywali lub wykonują przez okres co najmniej jednego roku szkolnego usługi dowozu uczniów o łącznej wartości nie mniejszej niż 80 000 zł. dla I części zamówienia. Dla części II zamówienia 20 000 zł. Ponadto Zamawiający uzna wykonawcę za niezdolnego do wykonania zamówienia z należytą starannością w sytuacji stwierdzenia, że podczas realizacji jakiejkolwiek poprzedniej umowy, której wartość była równa lub przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 zł., a dla części II zamówienia 8000 zł., a przedmiot obejmował wykonanie usługi dowozu dzieci do szkół, doszło do rozwiązania albo wypowiedzenia tej umowy albo odstąpienia od takiej umowy, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, w szczególności niewykonania przez niego lub niewłaściwego wykonania zamówienia wskazującego na zamierzone działanie wykonawcy lub jego rażące niedbalstwo (art. 22.5 ustawy).Wykonawca załączy dowody potwierdzające, że wyżej wymienione usługi zostały wykonane w sposób należyty.
    • Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował 3 autobusami przystosowanymi do przewozu minimum 50 osób (każdy). Autobusy winny posiadać pakiety ubezpieczeń O.C. i N.N.W. dla każdego autobusu (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał). Autobusy nie mogą być starsze niż 15 lat i powinny posiadać zabezpieczenie antypoślizgowe schodków i podłogi, dla części II zamówienia, Wykonawca powinien dysponować 1 pojazdem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach, pojazdy przewożące uczniów nie mogą być starsze niż 10 lat. Wykonawca powinien posiadać wszelkie wymagane prawem uprawnienia do przewozu osób
    • Wykonawca dysponuje lub będzie zatrudniał troje kierowców z ważnymi prawami jazdy i troje opiekunów pełnoletnich nie karanych za przestępstwa przeciwko dzieciom. Do drugiej części zamówienia jeden kierowca ważne prawo jazdy i jeden opiekun pełnoletni nie karani z przestępstwa przeciwko dzieciom
    • Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże iż posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową dla prowadzonej działalności nie mniejszą niż 100000 zł podstawy ubezpieczenia
  • 1 - Cena - 98
  • 2 - czas podstawienia pojazdu zastępczego - 2

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2016.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: bez wadium

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
   dla części pierwszej 30000zł dla drugiej części 8000 zł;
  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3.2)

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  IV.2.2)

   

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem a) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia , działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zmian podatku VAT . Zmiany umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oswiata-otwock.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Oświata Miejska ul Andriollego 76 , 050400 Otwock.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2016 godzina 09:00, miejsce: Oświata Miejska ul Andriollego 76 , 05-400 Otwock (sekretariat).

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie

   

  SIWZ

  Załączniki

   

  04-07-2016: Informacja o wyborze oferty

  13-07-2016: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2016/2017

  1. Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej dysponuje wolnymi miejscami dyrektor placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające.
  2. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się w formie elektronicznej. System elektronicznej rekrutacji uruchomiony zostanie w dniu 23.05.2016 r.pod adresem strony https://otwock.formico.pl
  3. Informacja o przeprowadzaniu postępowania uzupełniającego przez placówki wraz z liczbą wolnych miejsc znajduje się w module elektronicznej rekrutacji.
  4. Rodzice/opiekunowie prawni ubiegających się o przyjęcie w postępowaniu uzupełniającym dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem

  Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do   publicznych przedszkoli

  i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach   podstawowych

  Element   procedury

  od   dnia

  do   dnia

  Złożenie   wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału   przedszkolnego wraz z dokumentami                          i oświadczeniami

  23.05.2016

  03.06.2016

  Weryfikacja   przez komisję rekrutacyjną wniosków

  06.06.2016

  08.06.2016

  Podanie do publicznej wiadomości listy   dzieci zakwalifikowanych     i   niezakwalifikowanych

  13.06.2016 godz.   9:00

  Obowiązek potwierdzenia przez rodziców   wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w postaci pisemnej   deklaracji

  13.06.2016

  od godz. 9:00

  15.06.2016

  do godz. 15:00

  Podanie do publicznej wiadomości listy   dzieci przyjętych                   i   nieprzyjętych

  16.06.2016 godz.   9:00

  1. Do postępowania uzupełniającego stosuje się te same zasady i kryteria co w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Kryteria dodatkowe w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz ich wartość:

  Lp.

  Nazwa kryterium

  Liczba punktów

  1.

  Rodzice/opiekunowie   prawni kandydata lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata   rozliczyli podatek dochodowy za miniony rok w Otwocku.

  25

  2.

  Rodzice/opiekunowie   prawni kandydata są osobami pracującymi lub studiującymi w systemie dziennym.

  20

  3.

  Rodzeństwo   kandydata uczęszcza do danego przedszkola.

  15

  4.

  Wniosek   dotyczy dziecka w wieku 4 lub 5 lat.

  20

  5.

  Istnieje   potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 8 godzin   dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie.

  4

  Kryteria dodatkowe w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz ich wartość:

  Lp.

  Nazwa kryterium

  Liczba punktów

  1.

  Kandydat podlega w danym roku szkolnym   obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

  25

  2.

  Kandydat mieszka w obwodzie szkoły   podstawowej, w której zorganizowany jest oddział przedszkolny.

  25

  3.

  Rodzice/opiekunowie prawni kandydata lub rodzic/opiekun prawny samotnie   wychowujący kandydata rozliczyli podatek dochodowy za miniony rok w Otwocku.

  20

  4.

  Rodzice/opiekunowie prawni kandydata są osobami pracującymi lub   studiującymi w systemie dziennym.

  15

  5.

  Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły podstawowej.

  10

  Postępowanie uzupełniające do klas pierwszych szkół podstawowych

  na rok szkolny 2016/2017 dla kandydatów spoza obwodu szkoły

  Szkoły podstawowe nie przeprowadzają postępowania uzupełniającego do klas pierwszych dla kandydatów spoza obwodu szkoły.

 • OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY

  PREZYDENT MIASTA OTWOCKA

  ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock

  ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

             

  1. Gimnazjum nr 2 im. I. Sendlerowej w Otwocku, ul. Poniatowskiego 47/49,
  2. Gimnazjum nr 3 im. T. Morusa w Otwocku, ul. Kościuszki 28,
  3. Gimnazjum nr 4 im. J. Piłsudskiego w Otwocku, ul. Szkolna 31.

   

  Treść ogłoszenia

  Zmiana terminów dot. konkursu

   

  Zarządzenie Nr 89/2016 Prezydenta Miasta Otwocka

  Zarządzenie Nr 90/2016 Prezydenta Miasta Otwocka

  Zarządzenie Nr 91/2016 Prezydenta Miasta Otwocka

   

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie: do dnia 27 maja 2016 r., włącznie do godz. 14.00 na adres: Oświata Miejska w Otwocku, ul. Andriollego 76, /05-400/ Otwock, pokój nr 9

   

  Informacja o wyniku konkursu

  Gimnazjum nr 2

  Gimnazjum nr 3

  Gimnazjum nr 4

   

 • OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY

  PREZYDENT MIASTA OTWOCKA

  ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock

  ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

             

  1. Gimnazjum nr 2 im. I. Sendlerowej w Otwocku, ul. Poniatowskiego 47/49,
  2. Gimnazjum nr 3 im. T. Morusa w Otwocku, ul. Kościuszki 28,
  3. Gimnazjum nr 4 im. J. Piłsudskiego w Otwocku, ul. Szkolna 31.

   

  Treść ogłoszenia

  Zmiana terminów dot. konkursu

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie: do dnia 27 maja 2016 r., włącznie do godz. 14.00 na adres: Oświata Miejska w Otwocku, ul. Andriollego 76, /05-400/ Otwock, pokój nr 9

 • Rekrutacja do gimnazjów na rok szkolny 2016/2017

  HARMONOGRAM czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 reguluje Zarządzenie nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016r. i Zarządzenie Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2016 r.

   

  Harmonogram postępowania rekrutacyjnego (do pobrania)

  Harmonogram postępowania uzupełniającego (do pobrania)

  Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów

  Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do
  klas pierwszych publicznych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
  danej szkoły określone zostały stosownej Uchwale Rady Miasta:

  1) wynik sprawdzianu po szkole podstawowej przedstawiony w procentach z części pierwszeji wynik przedstawiony w procentach z części drugiej, przemnożone przez 0,2, za dokument
  potwierdzający spełnianie kryterium uznaje sięzaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu po klasie szóstej (oryginał,notarialnie poświadczona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
  przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył);

  2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 pkt, za dokument
  potwierdzający spełnianie kryterium uznaje się świadectwo ukończenia szkoły
  podstawowej (oryginał, notarialnie poświadczona kopia lub kopia poświadczona za
  zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył);

  3) świadectwo z klasy VI (maksymalnie 30 pkt):

  a/ język polski – ocena x 2 (maks. 12 pkt),

  b/ matematyka – ocena x 2 (maks.12 pkt),

  c/ język obcy nowożytny – ocena (maks.6 pkt),

  za dokument potwierdzający spełnianie kryterium uznaje się świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał,notarialnie poświadczona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
  przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył);

  4) ocena zachowania zapisana na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maks.6 pkt):

  a/ wzorowa – 6 pkt,

  b/ bardzo dobra – 3 pkt,

  c/ inne – 0 pkt,

  za dokument potwierdzający spełnianie kryterium uznaje się świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał,notarialnie poświadczona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
  przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył);

  5) średnia ocen z pięciu przedmiotów ( język polski, matematyka, historia, język obcy nowożytny, przyroda) ze świadectwa klasy V( maks. 6 pkt z dokładnością do jednegomiejsca po przecinku), za dokument potwierdzający spełnianie kryteriumuznaje się zaświadczenie wydane przez szkołę;

  6) szczególne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w
  zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych – 3 pkt, za dokument potwierdzający
  spełnianie kryterium uznaje się świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał,notarialnie poświadczona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
  przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył);

  7) zamieszkanie kandydata na terenie Miasta Otwocka – 15 pkt, za dokument potwierdzający spełnianie
  kryterium uznaje oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych;

  8) rozliczenie podatku dochodowego za miniony
  rok w Otwocku przez oboje rodziców/opiekunów prawnych – kryterium stosuje się
  również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 15 pkt, za
  dokument potwierdzający spełnianie kryterium uznaje oświadczenie rodziców lub
  opiekunów prawnych;

  9)wielodzietność rodziny kandydata – 2 pkt, za dokument potwierdzający
  spełnianie kryterium uznaje oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych.

  W przypadku uzyskania równorzędnychwyników, bierze się pod uwagę kryteria dodatkowe:

  1) uczęszczanie rodzeństwa kandydata w roku szkolnym, na
  który prowadzona jest rekrutacja do gimnazjum – 5 pkt

  2) wskazanie przez rodziców/opiekunów prawnych lub
  rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata klasy
  integracyjnej – 2 pkt

  Za dokument potwierdzający spełnianie dodatkowego kryterium z pkt 1 uznaje się
  poświadczenie dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji szkoły.

  HARMONOGRAM czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 reguluje Zarządzenie nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016r. i Zarządzenie Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2016 r.

   

  Informacja z Kuratorium Oświaty z dnia 20-05-2016

 • Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017

  Zgłoszenia na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły

  Zgłoszenia do klasy pierwszej ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły  na rok szkolny 2016/2017 należy dokonać w terminie od 29 lutego 2016 r. do 1 kwietnia 2016 r.

  Zgodnie ze zmianami jakie wprowadziła ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. Poz. 35) w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasie I szkoły podstawowej naukę podejmują:

  • dzieci urodzone w 2009 r. , którym na wniosek rodziców w roku szkolnym 2015/2016 odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

  Na wniosek rodziców mogą podjąć:

  • dzieci urodzone w 2010 r., które odbyły obowiązkowe wychowanie przedszkolne
  • dzieci urodzone w 2009 r., które będą kontynuować naukę w klasie I.

   

  Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy szkół podstawowych.

  Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły na rok szkolny 2016/2017

  Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

  Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem

  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

  do klas pierwszych  w publicznych szkołach podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły

  Element procedury

  od dnia

  do dnia

  Złożenie  wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej,  wraz        z dokumentami i oświadczeniami

  04.04.2016

  15.04.2016

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

  18.04.2016

  20.04.2016

  Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych    i niezakwalifikowanych

  21.04.2016

  Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnej szkoły w postaci pisemnej deklaracji

  21.04.2016

  25.04.2016

  Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych                   i nieprzyjętych

  26.04.2016

  Harmonogramczynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Zarządzenie Prezydenta Miasta Otwocka ( link do strony)

  Kryteria postępowania rekrutacyjnego

  Kryteriaobowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych określone zostały w stosownej Uchwale Rady Miasta:

  Lp.

  Nazwa kryterium

  Liczba punktów

  1.

  Rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata zamieszkałego na terenie Miasta Otwocka rozliczyli podatek dochodowy za miniony rok w Otwocku.

  30

  2.

  Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły.

  15

  3.

  Wielodzietność rodziny kandydata.

  10

  4.

  W obwodzie szkoły zamieszkują dziadkowie kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu opieki nad kandydatem .

  5

  5.

  Niepełnosprawność kandydata.

  5

  6.

  Niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata .

  5

  7.

  Wskazanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata klasy integracyjnej, w przypadku szkoły z oddziałami integracyjnymi.

  1

  Za potwierdzenie spełnienia powyższych kryteriówuznaje się oświadczenia do wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej oraz do wgląduorzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w przypadku kryteriów o których mowa w pkt 6-7. 

 • Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2016/2017

  REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

  PRZEDSZKOLA

  Kontynuacja wychowania przedszkolnego

  Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które obecnie uczęszczają do publicznych przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych składają w terminie od 27.01.2016 r. do 10.02.2016 r. deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
  w roku szkolnym 2016/2017. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją
  z miejsca w dotychczasowej placówce.

  W roku szkolnym 2016/2017 zgodnie ze zmianami jakie wprowadziła ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
  z 2016 r. Poz. 35) dzieci sześcioletnie :

  • na wniosek rodziców mogą podjąć naukę w klasie I szkoły podstawowej,
  • kontynuują wychowanie przedszkolne.

  Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym (do pobrania: PDF WORD)

  Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w przedszkolu (do pobrania: PDF WORD)

  Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2016/2017

  Wnioski będzie można składać w wersji elektronicznej poprzez zalogowanie się na stronie www.otwock.pl w terminie uruchomienia usługi, tj: 22-02-2016. Wszystkie wnioski
  i załączniki będą dostępne na www.otwock.pl

  Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

  Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3 – 6 lat. Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

  Rodzice/opiekunowie prawni dzieci urodzonych w latach 2010 - 2013 ubiegający się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej  szkole podstawowej uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem

  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli

  i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

  Element procedury

  od dnia

  do dnia

  Złożenie  wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami                         i oświadczeniami

  22.02.2016

  11.03.2016

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

  14.03.2016

  17.03.2016

  Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych   i niezakwalifikowanych

  29.03.2016 godz. 9:00

  Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego                w postaci pisemnej deklaracji

  29.03.2016 od godz.9:00

  31.03.2016

  do godz. 15:00

  Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych                 i nieprzyjętych

  04.04.2016 godz. 9:00

  Harmonogramczynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Zarządzenie Prezydenta Miasta Otwocka (link do strony)

  Kryteria postępowania rekrutacyjnego

  Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przyjmuje się wyłącznie dzieci zamieszkałe wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi na terenie Miasta Otwocka.

  Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego decydują kryteria określone w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty (t .j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

  Jeżeli kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów lub po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania decydują kryteria dodatkowe określone w stosownej uchwale Rady Miasta Otwocka.

    

  Lp.

  Nazwa kryterium

  Liczba punktów

  1.

  Rodzicie/opiekunowie prawni kandydata lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata, rozliczyli podatek dochodowy za miniony rok w Otwocku

  25

  2.

  Rodzice/opiekunowie prawni kandydata są osobami pracującymi lub studiującymi w systemie dziennym.

  20

  3.

  Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola.

  15

  4.

  Wniosek dotyczy dziecka w wieku 4 lub 5 lat.

  20

  5.

  Istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie.

  4

  Kryteria dodatkowe w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w  publicznych szkołach podstawowych oraz ich wartość:

  Lp.

  Nazwa kryterium

  Liczba punktów

  1.

  Kandydat podlega w danym roku szkolnym obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

  25

  2.

  Kandydat mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, w której zorganizowany jest oddział przedszkolny.

  25

  3.

  Rodzice/opiekunowie prawni kandydata lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata rozliczyli podatek dochodowy za miniony rok w Otwocku.

  20

  4.

  Rodzice/opiekunowie prawni kandydata są osobami pracującymi lub studiującymi w systemie dziennym.

  15

  5.

  Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły podstawowej.

  10

  Za potwierdzenie spełniania powyższych kryteriów uznaje się oświadczenia załączone do wniosku o przyjęcie do publicznego oddziału  przedszkolnego. 

 • Zakup Energii elektrycznej. Numer ogłoszenia: 299848 - 2015

  Otwock: Zakup Energii elektrycznej
  Numer ogłoszenia: 299848 - 2015; data zamieszczenia: 06.11.2015
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy:

  V

  zamówienia publicznego

   

  zawarcia umowy ramowej

   

  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Oświata Miejska , ul. Michała Andriollego 76, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 22 788 32 20, faks 022 7889437.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup Energii elektrycznej.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa energii elektrycznej kWh 1606358 do obiektów Grupy Zakupowej reprezentowanej przez lidera - Oświata Miejska w okresie 01.01.2016 r. do 31.12. 2017 r. Wykaz członków Grupy Zakupowej z danymi :NIP i PPE stanowi załącznik nr 1 do SIWZ..

  II.1.5)

  V

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Maksymalny zakres zamówień uzupełniających wynosi 20 % zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające dotyczą zwiększenia zakresu dostawy energii elektrycznej objętej niniejszym zamówieniem.
    • aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
    • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp
    • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp
    • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp
    • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2, 09.31.00.00-5.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: brak wadium

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3.2)

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

  IV.2.2)

   

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  zmiana ceny w sytuacji zmiany podatku VAT i podatku akcyzowego

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oswiata-otwock.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 05-400 Otwock ul Andriollego 76.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2015 godzina 12:00, miejsce: Oświata Miejska 05-400 Otwock ul Andriollego 76 sekretariat.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie

   


   

  SIWZ

  Zmiana SIWZ

  Zał. nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

  Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz oferty

  Zał. nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy

  Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków

  Zał. nr 5 do SIWZ - wzór Umowy

  Zał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  Zał. nr 7 do SIWZ - Lista podmiotów

  Zał. nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o niepowierzeniu zamówienia podwykonawcom

  Zał. nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy lub promesy umowy

  Zał. nr 10 do SIWZ - Pełnomocnictwo (załącznik nr 1 do Umowy)


  Numer ogłoszenia: 301338 - 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

  Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 299848 - 2015 data 06.11.2015 r.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Oświata Miejska, ul. Michała Andriollego 76, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 22 788 32 20, fax. 022 7889437.

  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

  II.1) Tekst, który należy zmienić:

  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert 16.11.2015 godzina 12:00 miejsce Oświata Miejska Otwock ul Andriollego 76 sekretariat.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert 18.11.2015 godzina 12:30miejsce Oświata Miejska Otwock ul Andriollego 76 sekretariat

  Pytania zadane przez oferenta i odpowiedzi na te pytania

   

  Ośw.M./2214/6/2015

  1. Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE?

  Odpowiedź 1: W okresach jednomiesięcznych

  2. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umów droga korespondencyjną?

  Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną

  3. Wnosimy o wykreślenie z projektu umowy § 2 ust. 2 e ze względu na to, że w treści SIWZ Zamawiający informuje iż sam wypowiedział umowy kompleksowe.

  Odpowiedź 3: Zamawiający wykreślił pkt 2 e z § 2  załącznika nr 5, w brzmieniu: „dokonać w imieniu Zamawiającego wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umowy kompleksowej, na podstawie załączonego do niniejszej Umowy pełnomocnictwa zgodnie z warunkami tych umów.”

  4 Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników szczególnie dla taryf C1X, od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych ( korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?

  Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur szacunkowych tylko w sytuacjach i na zasadach opisanych w § 6 zał. nr 5 (wzór Umowy).

  5. W załączniku nr 2  (Formularz Oferty)  pkt. 3 prawidłowo winno być wykonanie zamówienia od 1.01.2016 do 31.12.2017

   

  Odpowiedzi z dnia 16-11-2015

  1. W Załączniku nr 5 do SIWZ § 8 pkt 1 Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: ,,Strony ustalają że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia........ jednak nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich warunków przytoczenia do sieci OSD, oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania obowiązującej umowy a także z dniem wejścia w życie umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowie o świadczenie usług dystrybucji oraz po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD".

   

  Odpowiedź nr 1: Zapis pozostaje bez zmian. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia z przyczyn formalno-prawnych do 31-03-2016 r., o czym mówi § 5 pkt 2 Załącznika nr 5 do SIWZ (projekt Umowy).

   

  2. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy. Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

  a) danych dla każdego punktu poboru:

  • nazwa i adres firmy;
  • opis punktu poboru;
  • adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
  • grupa taryfowa (obecna. i nowa);
  • planowane roczne zużycie energii;
  • numer licznika;
  • Operator Systemu Dystrybucyjnego;
  • nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
  • numer aktualnie obowiązującej umowy;
  • data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
  • numer ewidencyjny PPE;
  • czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

  b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

  • pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
  • dokument nadania numeru NIP;
  • dokument nadania numeru REGON;
  • KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
  • dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

  Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne,

   

  Odpowiedź nr 2: Zamawiający przekaże wyłonionemu Wykonawcy dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy oraz dane w postaci pliku MS Excel.

   

  3. Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

   

  Odpowiedź nr 3: Zamawiający załączył obowiązujący wzór pełnomocnictwa - Zał. nr 10 do SIWZ - Pełnomocnictwo (załącznik nr 1 do Umowy).


  20-11-2015: Protokół z otwarcia ofert 

 • Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 16 "Grymuś" w Otwocku, ul. Karczewska 27 A

  PREZYDENT MIASTA OTWOCKA

  ogłasza:

   

  Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 16 ,,Grymuś" w Otwocku, ul. Karczewska 27 A

   

  Treść ogłoszenia

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie: do dnia 1 czerwca 2015 r., włącznie do godz. 14.00 na adres: Oświata Miejska w Otwocku, ul. Andriollego 76, /05-400/ Otwock, pokój nr 9.

   

   Zarządzenie Nr 90/2015 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 27.05.2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 16 ,,Grymuś" w Otwocku, ul. Karczewska 27 A.

   

  Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 16 ,,Grymuś" w Otwocku przy ul. Karczewskiej 27 A

 • Dyżury wakacyjne w otwockich przedszkolach 2015

  Dyżury wakacyjne w otwockich przedszkolach

  Szanowni Rodzice

  dla tych z Państwa, którzy nie będą mogli zapewnić swojemu dziecku opieki, proponujemy wakacyjne dyżury w otwockich przedszkolach.

  1. Zgłoszenia na wakacyjny dyżur należy dokonać w terminie od dnia 01 do 11 czerwca 2015r.
  2. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie przez rodziców w dyżurującym przedszkolu „karty zgłoszenia dziecka” (do pobrania we wszystkich przedszkolach).
  3. W akcji letniej mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Otwock.
  4. Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor dyżurującego przedszkola.
  5. W dniu 17.06.2015 r. zostaną opublikowane w przedszkolach listy dzieci przyjętych na dyżur.
  6. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po przekroczeniu wskazanego terminu może nastąpić w przypadku wolnych miejsc w dyżurującym przedszkolu.
  7. Szczegółowych informacji dotyczących zgłoszeń udzielają dyrektorzy przedszkoli.

  Harmonogram dyżurów przedszkoli w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia 2015 r.

   

  Termin dyżuru

  Przedszkole

  Adres

  Telefon

  01 – 31.07.2015

  Przedszkole nr 15

  Otwock, ul. Majowa 44

  22 779 40 78

  Przedszkole nr 16

  Otwock, ul  Karczewska 27A

  22 779 54 11

  01 – 17.07.2015

  Przedszkole nr 4

  Otwock, ul. Dwernickiego 1

  22 779 32 73

  Przedszkole nr 10

  Otwock, ul. Kochanowskiego 6

  22 779 37 12

  20 – 31.07.2015

  Przedszkole nr 18

  Otwock, ul. Komunardów 4

  22 779 72 53

  03 – 31.08.2015

  Przedszkole nr 3

  Otwock, ul. Jodłowa 14

  22 779 29 84

  Przedszkole nr 6

  Otwock, ul. Kubusia  Puchatka 28

  22 779 41 23

  Przedszkole nr 12

  Otwock, ul. Batorego 34

  22 779 51 01

  Przedszkole nr 17

  Otwock, ul. Czaplickiego 7

  22 779 50 40

 • 24 i 31 grudzień 2014 roku - Oświata Miejska w Otwocku czynna w godz. od 07.30 - do 13.30

  Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Nr 10/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku, Dyrektor Oświaty Miejskiej w Otwocku ustalił,  godziny pracy Oświaty Miejskiej w Otwocku w dniach 24 i 31 grudnia 2014 r.

   

  Oświata Miejska w dniach 24 i 31 grudnia 2014 roku będzie czynna w godzinach: od 07.30 - do 13.30.

 • 10 listopad 2014 roku - Oświata Miejska w Otwocku nieczynna.

  Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Nr 9/2014 z dnia 27 października 2014 roku, Dyrektor Oświaty Miejskiej w Otwocku ustalił dzień 10 listopada 2014 roku (poniedziałek) dniem wolnym od pracy dla pracowników zatrudnionych w Oświacie Miejskiej w Otwocku w zamian za dzień Wszystkich Świętych przypadający w sobotę 1 listopada 2014 roku.

   

  W związku z powyższym 10 listopada 2014 roku (poniedziałek) Oświata Miejska będzie nieczynna.

 • Awans zawodowy nauczycieli

  AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI

  Nauczycielom kontraktowym, zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Otwock, posiadającym wymagane kwalifikacje, odbyty staż zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego i zdany egzamin przed komisją egzaminacyjną - Prezydent Miasta Otwocka nadaje w drodze decyzji administracyjnej stopień nauczyciela mianowanego

   

  Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego w drodze postępowania egzaminacyjnego:

  Podstawa prawna:

  -Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) - rozdział 3a;

  - Rozporządzenie Mianistra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. - w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393);

  - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

   

  Terminy i sposób załatwienia:

  Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego nauczyciel zobowiązany jest złożyć w roku kalendarzowym, w którym uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu. Dla nauczycieli, ktorzy złożą wnioski:

  - do dnia 30 czerwca przeprowadza się postepowanie egzaminacyjne do dnia 31 sierpnia danego roku;

  - do dnia 31 października przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 grudnia danego roku.

  Miejsce składania dokumentów:

  Oświata Miejska w Otwocku, ul. Andriollego 76, 05-400 Otwock, pokój nr 9, tel. 22, 788-02-06

  sprawy związane z awansem zawodowym nauczycieli prowadzi: Izabela Gontarz - pracownik Oświaty Miejskiej w Otwocku (nr. tel. 22,788-02-06)

   

  Wymagane dokumenty:

  Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z załącznikami:                   

  - dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe  lub poświadczone kopie tych dokumentów;

  - akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego z uzasdnieniem lub poświadczona kopia aktu nadania;

  - zaświadczenie dyrektora szkoły (przedszkola) zawierające informacje o:

  a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu,

  b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

  c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

  d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania

   

  Analiza formalna wniosku:

  Organ prowadzący przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego i wymaganej dokumentacji. Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub złożona dokumentacja, nie spełniają wymagań formalnych, organ prowadzący wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dnia wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

   

  Informacja o egzaminie i jego przebieg:

  Egzamin odbywa się w siedzibie Oświaty Miejskiej w Otwocku (ul. Andriollego 76, 05-400 Otwock), a o jego terminie nauczyciel jest powiadamiany na co najmniej 14 dni przed wyznaczona datą. Komisję egzaminacyjną powołuje Prezydent Miasta Otwocka. W skład komisji wchodzą:

  - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;

  - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

  - dyrektor szkoły;

  - dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

  Na wniosek nauczyciela w skład komisji egzaminacyjnej wchodzi przedstawiciel związku zawodowego. W tym celu zainteresowany nauczyciel powinien zamieścić zgłoszenie powołania przedstawiciela związku we wniosku o podjecie postępowania egzaminacyjnego. Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku.

   

  Egzamin skłąda się z dwóch części:

  - część I - nauczyciel dokonuje prezentacji dorobku zawodowego,

  - część II - nauczyciel odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w par. 7 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

  Nauczyciel, który zdał egzamin otrzymuje zaświadczenie o zdniau egzaminu, na podstawie którego organ prowadzący szkołę nadaje, w drodze decyzji administracyjnej, stopien nauczyciela mianowanego. Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel sklada ślubowanie, potwierdzając je podpisem.

  FORMULARZE DO POBRANIA:

   

  - Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na st. nauczyciela mianowanego

  - Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na st. nauczyciela mianowanego z udziałem przedstawiciela związku zawodowego

  -Zaświadczenie dyrektora - zakończenie stażu

  -Zaświadczenie dyrektora - zmiana miejsca zatrudnienia

 • Zakup i dostawa 260 ton koksu przemysowo-opałowego oraz 42 ton węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2014/2015 do placówek oświatowych na terenie miasta Otwock

  Zakup i dostawa 260 ton koksu przemysowo-opałowego oraz 42 ton węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2014/2015 do placówek oświatowych na terenie miasta Otwock

  Numer ogłoszenia 315766-2014

   

  Treść ogłoszenia

  SIWZ

  07-10-2014: Informacja o udzieleniu zamówienia

 • Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów roku szkolnym 2014/2015 z terenu miasta Otwocka

  Otwock: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów roku szkolnym 2014/2015 z terenu miasta Otwocka
  Numer ogłoszenia: 221554 - 2014; data zamieszczenia: 02.07.2014
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Oświata Miejska , ul. Michała Andriollego 76, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 22 788 32 20, faks 022 7889437.

  • Adres strony internetowej zamawiającego:
  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Wartości 50% zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
    • Wykonawca wykaże, iż posiada aktualne uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na przewozie osób tj. na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Z dnia 19 listopada 2012 Nr 1265, z późn. zm.) posiadają licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, ważną co najmniej do 26.06.2015 r.
    • w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż 3 lata) wykonywali lub wykonują przez okres co najmniej jednego roku szkolnego usługi dowozu uczniów o łącznej wartości nie mniejszej niż 80 000 zł., dla części II zamówienia 20 000 zł. Ponadto Zamawiający uzna wykonawcę za niezdolnego do wykonania zamówienia z należytą starannością w sytuacji stwierdzenia, że podczas realizacji jakiejkolwiek poprzedniej umowy, której wartość była równa lub przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 zł., a dla części II zamówienia 8000 zł., a przedmiot obejmował wykonanie usługi dowozu dzieci do szkół, doszło do rozwiązania albo wypowiedzenia tej umowy albo odstąpienia od takiej umowy, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, w szczególności niewykonania przez niego lub niewłaściwego wykonania zamówienia wskazującego na zamierzone działanie wykonawcy lub jego rażące niedbalstwo (art. 22.5 ustawy).
    • 3 autobusami przystosowanymi do przewozu minimum 50 osób (każdy). Autobusy winny posiadać ważne i opłacone na dzień składania ofert pakiety ubezpieczeń O.C. i N.N.W. dla każdego autobusu (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał). Autobusy nie mogą być starsze niż 20 lat i powinny posiadać zabezpieczenie antypoślizgowe schodków i podłogi, dla części II zamówienia, Wykonawca powinien dysponować 1 pojazdem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach, pojazdy przewożące uczniów nie mogą być starsze niż 15 lat.
    • dla części I zamówienia, Wykonawca wykaże iż dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi uprawnienia do przewozu osób autobusem - 3 kierowców i troje pełnoletnich opiekunów dzieci Dla części II jednego kierowcę z uprawnieniami i jednego opiekuna
    • Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 100 000 zł. podstawy ubezpieczenia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów roku szkolnym 2014/2015 z terenu miasta Otwocka.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dowóz uczniów do Gimnazjów nr 1, nr 2 i nr 3, Szkół Podstawowych nr 5, nr 8 i nr 12 w Otwocku w roku szkolnym 2014/2015 oraz dowóz od 3 do 6 uczniów niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki w dni nauki szkolnej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U .nr 46, poz.432 z późn. zm. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem cztery trasy. Szacunkowa ilość dni wykonywania przewozów 188 dni. Szacunkowa ilośc do przejechania to 32336 km. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy i opiekuna..

  II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2014.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy zł) dla części I zamówienia, a dla części II zamówienia 3 000zł (trzy tysiące zł) przed upływem terminu składania ofert. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Banku - Bank Spółdzielczy w Otwocku Centrala ul Kołłątaja 1B 05-400 Otwock nr 17 8001 0005 2001 0007 9891 0001 z dopiskiem na przelewie -wadium w postępowaniu na dowóz 2014-2015

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
   dla I części 30000zł dla II części 8000zł;
  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3.2)

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oswiata-otwock.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Oświata Miejska w Otwocku ul. Andriollego 76 05-400 Otwock.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2014 godzina 09:00, miejsce: Oświata Miejska w Otwocku ul. Andriollego 76 05-400 Otwock sekretariat.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie


  SIWZ

  Załączniki do SIWZ

  14-07-2014 Informacja o wyborze oferty

  24-07-2014 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Gen. J. Filipowicza w Otwocku, ul. Żeromskiego 235

  PREZYDENT MIASTA OTWOCKA

  ogłasza:

  Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Gen. J. Filipowicza w Otwocku, ul. Żeromskiego 235

   

    Treść ogłoszenia

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie: do dnia 23 czerwca 2014 r., włącznie do godz. 14.00 na adres: Oświata Miejska w Otwocku, ul. Andriollego 76, /05-400/ Otwock, pokój nr 9

   

  Zarządzenie Nr 106/2014 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Gen. J. Filipowicza w Otwocku, ul. Żeromskiego 235.

  Informacja o wyniku konkursu

 • Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku, ul. Narutowicza 275

  PREZYDENT MIASTA OTWOCKA

   

  ogłasza:

   

  Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku, ul. Narutowicza 275

   

  Treść ogłoszenia

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie: do dnia 6 czerwca 2014 r. włącznie do godz. 14.00 na adres: Oświata Miejska w Otwocku, ul. Andriollego 76, /05-400/ Otwock, pokój nr 9.

   

  Zarządzenie Nr 95/2014 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku, ul. Narutowicza 275.

  Informacja o wyniku konkursu

 • Rekrutacja dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2014/2015

  Dokumenty do pobrania:

  Zarządzenie Nr 28/2014 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 27 lutego 2014 roku

  Regulamin rekrutacji do przedszkoli, których organym prowadzącym jest Miasto Otwock

  1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola
  2. Harmonogram rekrutacji 2014-2015

  Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

   

  Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udzielają dyrektorzy przedszkoli

  Adresy i telefony przedszkoli

 • Zmiana zasad naboru do przedszkoli

  Szanowni Rodzicie i Opiekunowie Prawni

  W roku 2014 rekrutacja do publicznych przedszkoli odbędzie się na nowych zasadach, które reguluje obowiązująca od 18 stycznia 2014r ustawa z dnia 6 grudnia 2013r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

  Informacja o nowych zasadach oraz wzory dokumentów zostaną podane do informacji publicznej po 1 marca 2014.

 • Nabór na wolne stanowisko pracy samodzielnego referenta ds. logistyki i organizacji

  OŚWIATA MIEJSKA W OTWOCKU

   

  ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy samodzielnego referenta ds. logistyki i organizacji w Oświacie Miejskiej w Otwocku.

   

   

  Treść ogłoszenia

   

  Dokumenty do pobrania:

  kwestionariusz osobowy

  oświadczenie - niekaralność, zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo

  oświadczenie - praca w organach samorządu terytorialnego

   

  Termin składania dokumentów: -do dnia 15 listopada 2013 r., do godz. 15.30

  adres: Oświata Miejska w Otwocku, ul. Andriollego 76, 05-400 Otwock, pokój Nr 9.

   

  19.11.2013 r. Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne

  25.11.2013 r. Informacja o wyniku naboru  

 • Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 10 w Otwocku, ul. Kochanowskiego 6

  PREZYDENT MIASTA OTWOCKA

   

  ogłasza:

   

  Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 10 w Otwocku, ul. Kochanowskiego 6

   

   

  Treść ogłoszenia

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie: do dnia 17 października 2013 r. włącznie do godz. 14.00na adres: Oświata Miejska w Otwocku, ul. Andriollegp 76, 05 - 400 Otwock, pokój Nr 9 - sekretariat.

   

  Zarządzenie Nr 180/2013 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 17 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrekotra Przedszkola Nr 10 w Otwocku przy ul. Kochanowskiego 6.

   

  Informacja o wyniku konkursu

 • Sukcesywna dostawa 31000 litrów oleju opałowego lekkiego z wyładowaniem do zbiorników dla Szkoły Podstawowej nr 8 i Przedszkola nr 10 w Otwocku.

  Otwock: Sukcesywna dostawa 31000 litrów oleju opałowego lekkiego z wyładowaniem do zbiorników. dla Szkoły Podstawowej nr 8 i Przedszkola nr 10 w Otwocku.
  Numer ogłoszenia: 395868 - 2013; data zamieszczenia: 30.09.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Oświata Miejska w Otwocku , ul. Michała Andriollego 76, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7880206, faks 022 7889437.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswiata-otwock.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa 31000 litrów oleju opałowego lekkiego z wyładowaniem do zbiorników. dla Szkoły Podstawowej nr 8 i Przedszkola nr 10 w Otwocku..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa 31000 litrów oleju opałowego lekkiego z wyładowaniem do zbiorników. 2. Dla Szkoły Podstawowej nr 8- 20000 litrów, dla Przedszkola nr 10- 11000 litrów oleju opałowego lekkiego L-1 o porównywalnych parametrach: Parametr Wymagania wg PN-C-96024:2001 Jednostki Gęstość w temperaturze 150C Max. 0,860 G/cm3 Wartość opałowa Min. 42,6 MJ/kg Zawartość siarki Metoda badań PN-EN 150 20884 Max.0,10 % (m/m).

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3000 zł (trzy tysięce zł) przed upływem terminu składania ofert

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że zajmuje się dostawami oleju opałowego lekkiego

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał dostawy rodzajowo, ilościowo i wartościowo porównywalne z przedmiotem tego zamówienia, nie mniejsze niż 3000 litrów.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje odpowiednimi środkami transportu do przewiezienia oleju opałowego.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • nie dotyczy

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 10000 zł podstawy ubezpieczenia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa).

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3.2)

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oswiata-otwock.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Oświata Miejska w Otwocku ul. Andriollego 76 05-400 Otwock.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2013 godzina 09:00, miejsce: Oświata Miejska w Otwocku ul. Andriollego 76 05-400 Otwock -sekretariat.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie

   

  SIWZ

 • Otwock: Sukcesywna dostawa 260 ton koksu przemysłowo-opałowego oraz 51 ton węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2013/2014 do placówek oświatowych na terenie miasta Otwocka

  Otwock: Sukcesywna dostawa 260 ton koksu przemysłowo-opałowego oraz 51 ton węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2013/2014 do placówek oświatowych na terenie miasta Otwocka .
  Numer ogłoszenia: 391822 - 2013; data zamieszczenia: 26.09.2013
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Oświata Miejska w Otwocku , ul. Michała Andriollego 76, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7880206, faks 022 7889437.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswiata-otwock.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa 260 ton koksu przemysłowo-opałowego oraz 51 ton węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2013/2014 do placówek oświatowych na terenie miasta Otwocka ..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi sukcesywna dostawa 260 ton koksu przemysłowo-opałowego grubego gat. II o porównywalnych parametrach: minimalna wartość opałowa Qir 27 000 kJ/kg ,zasiarczenie Sid 0,60%, popiół Ad 8,9%,wilgotność 8,0% i 51 ton węgla kamiennego orzech gat. I minimalna wartość opałowa Qir 27 000kJ/kg siarka Sid 0,31%, popiół 2,90%,wilgotność 5,92 do placówek oświatowych na terenie Otwocka. Realizacja zamówienia następować będzie sukcesywnie (częściami), zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dostawa opału następować będzie po wcześniejszym złożeniu zamówienia pisemnie przez dyrektorów placówek, a realizacja dostaw musi nastąpić w ciągu dwóch dni od daty zgłoszenia w godz. od 9:00 do 14:00. Jednorazowe minimalne dostawy węgla mogą wynosić 2 tony..

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.30.00-4, 09.11.12.10-5.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: 6000 zł (sześć tysięcy zł) przed upływem terminu składania ofert. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Banku - Bank Spółdzielczy w Otwocku Centrala ul. Kołłątaja 1B 05-400 Otwock nr 17 8001 0005 2001 0007 9891 0001 z dopiskiem na przelewie-wadium w postępowaniu na dostawy koksu 2013-14

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca wykaże iż posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że zajmuje się dostawami koksu, węgla.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał dostawy rodzajowo, ilościowo i wartościowo porównywalne z przedmiotem tego zamówienia, nie mniejsze niż 50 ton.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca wykaże, iż dysponuje odpowiednimi środkami transportu do przewiezienia opału.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • nie dotyczy

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 10000 zł podstawy ubezpieczenia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3.2)

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  nie dotyczy

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oswiata-otwock.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Oświata Miejska w Otwocku ul. Andriollego 76 05-400 Otwock.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2013 godzina 09:00, miejsce: Oświata Miejska w Otwocku ul. Andriollego 76 05-400 Otwock.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie

   

  SIWZ

 • Nabór na wolne stanowisko pracy smodzielnego referenta ds. analiz

  Informacja dotycząca rekrutacji pracowników

   

  Oświata Miejska w Otwocku informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 zw zm.) nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Oświacie Miejskiej w Otwocku jest otwarty i konkurencyjny.

   

  Treść ogłoszenia

   

  Dokumenty do pobrania:

   

  kwestionariusz osobowy

  oświadczenie - niekaralność, zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo

  oświadczenie - praca w organach samorządu terytorialnego

   

  Termin składania dokumentów - do dnia 24 lipca 2013 r. do godz. 15.30

  na adres: Oświata Miejska w Otwocku, ul. Andriollego 76, 05 - 400 Otwock, pokój Nr 9.

   

  30 lipca 2013 r. - Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne

  02 sierpnia 2013 r. - Informacja o wyniku naboru 

   

 • Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2013/2014 z terenu miasta Otwocka

  Otwock: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2013/2014 z terenu miasta Otwocka Numer ogłoszenia: 270982 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Oświata Miejska w Otwocku , ul. Michała Andriollego 76, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7880206, faks 022 7889437.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswiata-otwock.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2013/2014 z terenu miasta Otwocka.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dowóz uczniów do Gimnazjów nr 1, nr 2 i nr 3, Szkół Podstawowych nr 8 i nr 12 w Otwocku w roku szkolnym 2013/2014  oraz dowóz od 3 do 6 uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką nad  uczniami podczas dowozu. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem  cztery trasy. Wartość poniżej 130000 euro..

  II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • dowóz dzieci do szkół    50%

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.09.2013.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: wadium dla części I  10000zł wadium dla  części II  3000zł

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • warunek zostanie uznany za spełniony  jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada aktualne uprawnienia do wykonywania  działalności polegającej na przewozie osób tj. na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Z dnia 19 listopada 2012 Nr 1265, z późn. zm.) posiada licencję na  wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, ważną co najmniej do  29.06.2014 r.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • W postępowaniu mogą wziąć udział  wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu  składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż 3 lata) wykonywali lub wykonują  przez okres co najmniej jednego roku szkolnego usługi dowozu uczniów o  łącznej wartości nie mniejszej niż 80 000zł.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • dla części I,  Wykonawca dysponuje lub  będzie dysponował 3 autobusami przystosowanymi do przewozu minimum 50  osób (każdy). Autobusy winny posiadać ważne i opłacone na dzień  składania ofert pakiety ubezpieczeń O.C. i N.N.W. dla każdego autobusu  (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o  udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny  potencjał). Autobusy nie mogą być starsze niż 20 lat i powinny posiadać  zabezpieczenie antypoślizgowe schodków i podłogi. dla części II,  Wykonawca powinien dysponować 1 pojazdem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach, pojazdy przewożące uczniów  nie mogą być starsze niż 15 lat. Wykonawca powinien posiadać wszelkie  wymagane prawem uprawnienia do przewozu osób i posiadać na dzień  składania ofert pakiety opłaconych ubezpieczeń OC i NNW. Wykonawca  powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował jednym kierowcą z  uprawnieniami i jednym opiekunem.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować  osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi uprawnienia do przewozu osób autobusem - 3 kierowców i troje opiekunów  dzieci. Dla części 2  jednym kierowcą i jednym opiekunem z  uprawnieniami.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Warunek zostanie uznany za spełniony  jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową nie  mniejszą niż 100 000zł podstawy ubezpieczenia, a w przypadku jej braku  inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od  odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o  udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja  ekonomiczna i finansowa.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1  USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o  spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do  wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje,  zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku  świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw  lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu  składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na  rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem  dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • określenie dostaw lub usług, których  dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia  poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie Zamawiający uzna wykonawcę za niezdolnego do wykonania zamówienia z należytą starannością w sytuacji stwierdzenia,  że podczas realizacji jakiejkolwiek poprzedniej umowy, której wartość  była równa lub przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 zł, a przedmiot obejmował wykonanie usługi dowozu dzieci do szkół,  doszło do rozwiązania albo wypowiedzenia tej umowy albo odstąpienia od  takiej umowy, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi  odpowiedzialność, w szczególności niewykonania przez niego lub  niewłaściwego wykonania zamówienia wskazującego na zamierzone działanie  wykonawcy lub jego rażące niedbalstwo (art. 22.5 ustawy);
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w  wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie  usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i  wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu  wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do  dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej  braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków  udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące  podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej  braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru  lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego  naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z  opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub  wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o  dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego  Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z  opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub  potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3  miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego  Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,  wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego  Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,  wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego  Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11  ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy  wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych  podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,  przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym  dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie  ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków,  opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty  zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu  ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4)  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o  ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy  do grupy kapitałowej;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oswiata-otwock.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Oświata Miejska w Otwocku ul. Andriollego 76 05-400 Otwock.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2013 godzina 09:00, miejsce: Oświata Miejska w Otwocku ul. Andriollego 76 05-400 Otwock  sekretariat.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o  udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z  budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z  pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie  całości lub części zamówienia: nie

   

   

  SIWZ

  Załączniki do SIWZ

   

  25-07-2013: Zawiadomienie o wyborze oferty

 • Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Batalionu "Zośka" w Otwocku, ul. Majowa 267

  PREZYDENT MIASTA OTWOCKA

   

  ogłasza:

   

  Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

  Gimnazjum Nr 1 im. Batalionu "Zośka" w Otwocku, ul. Majowa 267

   

   

  Treść ogłoszenia

   

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie: do dnia 9 lipca 2013 r. włącznie do godz. 14.00 na adres: Oświata Miejska w Otwocku, ul. Andriollego 76, 05 - 400 Otwock, pokój Nr 9 - sekretariat.

   

  Zarządzenie Nr 108/2013 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 4 lipca 2013

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Batalionu "Zośka" w Otwocku przy ul. Majowej 267.

   

  Informacja o wyniku konkursu

 • Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. M. E. Andriollego w Otwocku, ul. Ambasadorska 1

  PREZYDENT MIASTA OTWOCKA

   

  ogłasza:

   

  Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

  Szkoły Podstawowej Nr 6 im. M. E. Andriollego w Otwocku,

  ul. Ambasadorska 1

   

   

  Treść ogłoszenia

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie: do dnia 8 lipca 2013 r. włącznie do godz. 14.00 na adres: Oświata Miejska w Otwocku, ul. Andriollego 76, 05 - 400 Otwock, pokój nr. 9 - sekretariat.

   

  Zarządzenie Nr 107/2013 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 4 lipca 2013 r.

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. M. E. Andriollego w Otwocku przy ul. Ambasadorskiej 1.

   

  Informacja o wyniku konkursu

   

 • Nabór na wolne stanowisko pracy samodzielnego referenta ds. merytorycznych

  Informacja dotycząca rekrutacji pracowników

   

  Oświata Miejska w Otwocku informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr. 223, poz. 1458 ze zm.) nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Oświacie Miejskiej w Otwocku jest otwarty i konkurencyjny.

   

  Ogłoszenie

   

  Dokumenty do pobrania:

   

  kwestionariusz osobowy

  oświadczenie - niekaralność, zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo

  oświadczenie - praca w organach samorządu terytorialnego

   

  Termin składania dokumentów - do dnia 1 lipca 2013 r. do godz. 15.30

   

  02 lipiec 2013 r. - Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne

  05 lipiec 2013 r. - Informacja o wyniku naboru 

   

 • Nabór na wolne stanowisko pracy samodzielnego referenta ds. budżetu i analiz

  Informacja dotycząca rekrutacji pracowników

   

  Oświata Miejska w Otwocku informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21  listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm. ) nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Oświacie Miejskiej w Otwocku jest otwarty i konkurencyjny.

   

  ogłoszenie

   

  Dokumenty do pobrania:

   

  kwestionariusz osobowy

  oświadczenie - niekaralność, zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo

  oświadczenie - praca w organach samorządu terytorialnego

   

  Termin składania dokumentów - do dnia 1 lipca 2013 r. do godz. 15.30

   

  INFORMACJA DYREKTORA OŚWIATY MIEJSKIEJ W OTWOCKU

  O ODWOŁANIU NABORU

   

  Dyrektor Oświaty Miejskiej w Otwocku odwołuje nabór na stanowisko samodzielnego referenta ds. budżetu i analiz ogłoszony w BIP Otwock w dniu 21 czerwca 2013 r.

   

  Osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne na ww. stanowisko, mogą je odebrać w sekretariacie Oświaty Miejskiej w Otwocku w pokoju Nr 9.

 • Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku, ul. Narutowicza 275

   

  PREZYDENT MIASTA OTWOCKA

   

  ogłasza:

   

  Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

  Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku,

  ul. Narutowicza 275

   

   

   

   

  Treść ogłoszenia

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie: do dnia 12 czerwca 2013 r. włącznie do godz. 14.00 na adres: Oświata Miejska w Otwocku, ul. Andriollego 76, 05 - 400 Otwock, pokój nr. 9 - sekretariat.

   

  Zarządzenie Nr 84/2013 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 6 czerwca 2013  

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku przy ul. Narutowicza 275.

   

  Informacja o wyniku konkursu

   

   

   

 • Rekrutacja dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2013/2014

  REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLI

  NA ROK SZKOLNY 2013/2014

   

  termin rekrutacji: od 15 lutego 2013r. - do 05 marca 2013r.

   

   

  W związku z podjęciem Zarządzenia Nr 9/2013 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 stycznia 2013r. uległ zmianie Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Otwock oraz Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola.

   

   

  DOKUMENTY DO POBRANIA:

   

  REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLI

   

  ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLI

   

  KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2013/2014

   

  ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA W SPRAWIE USTALENIA SKŁADU KOMISJI ODWOŁAWCZEJ DO ROZPATRZENIA ODWOŁAŃ OD ROZSTRZYGNIĘĆ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 12 w Otwocku, ul. Batorego 34

  PREZYDENT MIASTA OTWOCKA

  ogłasza:

   

  Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 12 w Otwocku, ul. Batorego 34

   

  Treść ogłoszenia

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie: do dnia 26 listopada 2012r. do godz. 14.00

  na adres: Oświata Miejska w Otwocku, ul. Andriollego 76, 05-400 Otwock, pokój nr. 9 - sekretariat.

   

  Zarządzenie Nr 234/2012 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 26 listopada 2012r. -  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 12 w Otwocku.

   

  Informacja o wyniku konkursu

 • Otwock: Sukcesywna dostawa 270 ton koksu przemysłowo-opałowego oraz 118 ton węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2012-2013 do placówek oświatowych na terenie miasta Otwocka

  Otwock: Sukcesywna dostawa 270 ton koksu przemysłowo-opałowego oraz 118 ton węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2012-2013 do placówek oświatowych na terenie miasta Otwocka
  Numer ogłoszenia: 359696 - 2012; data zamieszczenia: 21.09.2012
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Oświata Miejska w Otwocku , ul. Michała Andriollego 76, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7880206, faks 022 7889437.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswiata-otwock.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa 270 ton koksu przemysłowo-opałowego oraz 118 ton węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2012-2013 do placówek oświatowych na terenie miasta Otwocka.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi sukcesywna dostawa 270 ton koksu przemysłowo-opałowego grubego gat. II o porównywalnych parametrach, minimalna wartość opałowa Qir 27 000 kJ/kg ,zasiarczenie Sid 0,60%, popiół Ad 8,9%,wilgotność 8,0% i 118 ton węgla kamiennego orzech gat. I minimalna wartość opałowa Qir 27 000kJ/kg siarka Sid 0,31%, popiół 2,90%,wilgotność 5,92 do placówek oświatowych na terenie Otwocka. Realizacja zamówienia następować będzie sukcesywnie (częściami), zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dostawa opału następować będzie po wcześniejszym złożeniu zamówienia pisemnie przez dyrektorów placówek a realizacja dostaw musi nastąpić w ciągu dwóch dni od daty zgłoszenia w godz. od 9:00 do 14:00. Odbiór opału będzie potwierdzany pisemnie przez pracownika i dyrektora placówki W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego dostawy złej jakości opału (zanieczyszczonego miałem, kamieniem, pozostawiającego dużą ilość popiołu, mokrego itp.) dostawca zabiera taki opał na swój koszt. Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestniczenia przy ważeniu dostaw. Wykonawca jest zobowiązany ułatwić to Zamawiającemu. Dostawy: Szkoła Podstawowa nr 1 koks -70 ton, węgiel - 40 ton Szkoła Podstawowa nr 6 koks - 90 ton, węgiel - 40 ton Gimnazjum nr 2 koks - 110 ton, węgiel - 25 ton Gimnazjum nr 4 węgiel - 6 ton Przedszkole nr 10 węgiel - 7 ton.

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • 20 % zamówienia podstawowego

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5, 09.11.30.00-4.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2013.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: bez wadium

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • b) posiadania wiedzy i doświadczenia; warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał dostawy rodzajowo i wartościowo porównywalne z przedmiotem tego zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Odpowiedniej sytuacji ekonomiczno i finansowej, pozwalającej na realizację dostaw opału bez zaliczek

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
   • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:nie

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oswiata-otwock.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Oświata Miejska 05-400 Otwock ul Andriollego 76.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Oświata Miejska 05-400 Otwock ul Andriollego 76.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie

   

  SIWZ

  02-10-2012: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Otwock: Sukcesywna dostawa 29000 litrów oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2012/2013 do Szkoły Podstawowej nr 8 i Przedszkola nr 10 w Otwocku

  Otwock: Sukcesywna dostawa 29000 litrów oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2012/2013 do Szkoły Podstawowej nr 8 i Przedszkola nr 10 w Otwocku
  Numer ogłoszenia: 359802 - 2012; data zamieszczenia: 21.09.2012
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Oświata Miejska w Otwocku , ul. Michała Andriollego 76, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7880206, faks 022 7889437.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswiata-otwock.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa 29000 litrów oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2012/2013 do Szkoły Podstawowej nr 8 i Przedszkola nr 10 w Otwocku.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 29000 litrów oleju opałowego lekkiego z wyładowaniem do zbiorników. dla Szkoły Podstawowej nr 8 i Przedszkola nr 10 w Otwocku. 2. Dla Szkoły Podstawowej nr 8- 20000 litrów, dla Przedszkola nr 10- 9000 litrów oleju opałowego lekkiego L-1 o porównywalnych parametrach: Parametr Wymagania wg PN-C-96024:2001 Jednostki Gęstość w temperaturze 150C Max. 0,860 G/cm3 Wartość opałowa Min. 42,6 MJ/kg Zawartość siarki Metoda badań PN-EN 150 20884 Max.0,10 % (m/m).

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2013.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: bez wadium

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Koncesję na obrót paliwami ciekłymi

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • b) posiadania wiedzy i doświadczenia; warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał dostawy rodzajowo i wartościowo porównywalne z przedmiotem tego zamówienia

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

   • koncesję, zezwolenie lub licencję
   • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
   • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:nie

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oswiata-otwock.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Oświata Miejska Otwock ul Andriollego 76.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2012 godzina 11:00, miejsce: Oświata Miejska Otwock ul Andriollego 76.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie

   

  SIWZ

  02-10-2012: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Miasta Otwock w roku szkolnym 2012/2013, oraz uczniów niepełnosprawnych.

   Numer ogłoszenia: 259030 - 2012; data zamieszczenia: 18.07.2012

  Treść ogłoszenia

  SIWZ 

  26-07-2012: Protokół z otwarcia ofert

  30-07-2012: Sprostowanie do protokołu z otwarcia ofert

  07-08-2012:  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 • Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 15 w Otwocku, ul. Majowa 44

  PREZYDENT MIASTA OTWOCKA

  ogłasza:

   

  Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 15 w Otwocku, ul. Majowa 44

   

  Treść ogłoszenia

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie: do dnia 16 sierpnia 2012r. do godz. 14.00

   

  Zarządzenie Nr 170/2012 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 14 sierpnia 2012r. - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 15 w Otwocku

   

  Informacja o wyniku konkursu

 • PÓŁKOLONIE DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

  PÓŁKOLONIE DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH W PRZEDSZKOLU NR 18 im. KUBUSIA PUCHATKA W OTWOCKU - lipiec 2012r.

  Oświata Miejska informuje, że w miesiącu lipcu 2012r.  na terenie Miasta Otwocka zostaną zorganizowane półkolonie dla dzieci przedszkolnych w Przedszkolu Nr 18 im. Kubusia Puchatka w Otwocku przy ul. Komunardów 4.

  Szczegółowe informacje odnośnie organizacji, zasad zgłoszenia dziecka oraz kosztów zamieszone są na stronie BIP Przedszkola 18

  Wszelkich informacji udziela Dyrektor Przedszkola Nr 18 w Otwocku pod nr tel. : 22,779-72-53

  Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci przedszkolnych do zapoznania się z ofertą.

 • Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Batalionu "Zośka" w Otwocku, ul. Majowa 267

  PREZYDENT MIASTA OTWOCKA

  ogłasza:

   

  Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1         im. Batalionu "Zośka" w Otwocku, ul.Majowa 267

   

  Treść ogłoszenia

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie: do dnia 13 czerwca 2012r.

  Zarządzenie Prezydenta Miasta Otwocka Nr 106/2012 z dnia 12 czerwca 2012 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Otwocku.

 • Nabór na wolne stanowisko pracy specjalisty w Oświacie Miejskiej

  Informacja dotycząca rekrutacji pracowników

  Oświata Miejska w Otwocku informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr. 223, poz. 1458 ze zm.), nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Oświacie Miejskiej w Otwocku jest otwarty i konkurencyjny.

  Treść ogłoszenia

  Załączniki:

  Kwestionariusz osobowy

  Oświadczenie - niekaralność, zdolność do czynności prawnych

  Oświadczenie - praca w organach samorządu terytorialnego 

  Termin składania dokumentów - do dnia 07.05.2012r.

  09-05-2012: Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne naboru

  23-05-2012: Informacja o wyniku naboru

 • Zamówienie na usługi edukacyjne w klasach 1-3

  Otwock: Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu dot. Projektu nr POKL. 09.01.02-14-388/11 pt. / Szanse edukacyjne uczniów klas I -III szkół podstawowych gminy Otwock według załączników nr 1 i nr 2
  Numer ogłoszenia: 85096 - 2012; data zamieszczenia: 19.03.2012

  Treść ogłoszenia

  SIWZ

   

  03-04-2012: Rozstrzygnięcie zamówienia

 • Rekrutacja do Przedszkoli

  Rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2012/2013

   

  W związku z podjęciem:

  Zarządzenia Nr 28/2012 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 22 lutego 2012r.

  uległ zmianie:

  1.Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkoli dla których organem  prowadzącym jest Miasto Otwock

  2.Karta zgłozenia dziecka do przedszkola

  • rekrutacja dzieci do przedszkoli odbywa się w terminie: od 27 lutego 2012r.  do 16 marca 2012r

  Dokumenty do pobrania

 • kontakt-gimnazja

  placowki

   

  GIMNAZJA

   

  Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

  im. Batalionu "Zośka"

  Otwock ul. Majowa 267 tel. 22 779-27-01

  e-mail: gm1@oswiata-otwock.pl 

  WWW:  http://www.mladz.edu.pl 

   

  Gimnazjum Nr 2 im. Ireny Sendlerowej

  Otwock ul. Poniatowskiego 47/49 tel. 22 788-88-30,

  e-mail: gim2.otwock@wp.pl

  WWW: http://gm2.edupage.org

   

  Gimnazjum Nr 3 im. T. Morusa

  Otwock, ul. Kościuszki 28 tel. 22 788 64 61,

  e-mail:t.morus@neostrada.pl

  WWW: http://www.gm3otwock.pl/

   

  Gimnazjum Nr 4 im. J. Piłsudskiego

  Otwock, ul. Szkolna 31 tel. 22 779 24 63,

  e-mail: gimnazjum4.otwock@interia.pl

  WWW: http://gimnazjum4otwock.edupage.org/

   

 • Dyrektor Oświaty Miejskiej w Otwocku ul Andriolliego 76 ogłasza przetarg na wykonanie remontu dachu z, obróbkami blacharskimi, z instalacją odgromową w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 w Otwocku przy ul Andriolliego 76

   

  Dyrektor Oświaty Miejskiej w Otwocku ul Andriolliego 76 ogłasza przetarg na wykonanie remontu dachu z, obróbkami blacharskimi, z instalacją odgromową w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 w Otwocku przy ul Andriolliego 76

 • Roztrzygnięcie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. W Reymonta w Otwocku ul. Karczewska 14/16, Gimnazjum Nr 1 im. Batalionu "Zośka" w Otwocku ul. Majowa 267

   

  Prezydent Miasta Otwocka ogłasza:
  Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

  • Szkoły Podstawowej Nr 1 im. W Reymonta w Otwocku ul. Karczewska 14/16
  • Gimnazjum Nr 1 im. Batalionu "Zośka" w Otwocku ul. Majowa 267

  Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne naboru

  Informacja o wyniku naboru

   

 • Pomoc materialna

   

  Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są uczniowie zamieszkali na terenie gminy Otwock, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

  Uprawnionymi do otrzymania zasiłku szkolnego są wyżej wymienione osoby, znajdujące się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

  Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

   

  Wnioski należy składać do 15 września do Dyrektora szkoły (placówki)

   

  Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może być większa niż kwota 351 zł (netto).

  Regulamin

  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

  Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

  Instrukcja do wniosku

 • Prezydent Miasta Otwocka ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. W Reymonta w Otwocku ul. Karczewska 14/16, Gimnazjum Nr 1 im. Batalionu "Zośka" w Otwocku ul. Majowa 267

   

  Prezydent Miasta Otwocka ogłasza:
  Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

  • Szkoły Podstawowej Nr 1 im. W Reymonta w Otwocku ul. Karczewska 14/16
  • Gimnazjum Nr 1 im. Batalionu "Zośka" w Otwocku ul. Majowa 267

  Treść ogłoszenia

  Oferty należy składać w terminie do: dnia 10 czerwca 2011 r. do godz. 10.00na adres:
  Oświata Miejska w Otwocku,
  ul. Andriollego 76,
  05 - 400 Otwock,
  pokój nr. 9 - sekretariat.

 • Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora publicznej szkoły i publicznej placówki oświatowej

   

  Prezydent Miasta Otwocka ogłasza:
  Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora publicznej szkoły i publicznej placówki oświatowej.

  Treść ogłoszenia
  Treść zarządzenia
   

  Oferty należy składać w terminie do dnia 16 maja 2011 r. do godz. 11.00na adres:
  Oświata Miejska w Otwocku,
  ul. Andriollego 76,
  05 - 400 Otwock,
  pokój nr. 9 - sekretariat.
 • Rekrutacja do przedszkoli

   

  UWAGA!!!

  W związku z podjęciem:

  1. Zarządzenia Nr 16/2011 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 08.02.2011 r.

  2. Zarządzenia Nr 28/2011 Prezydenta miasta Otwocka z dnia 01.03.2011 r.

  uległ zmianie:

  1. Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Otwock

  2. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola.

  • Bardzo prosimy o zapoznanie się z właściwym regulaminem rekrutacji dzieci do przedszkola oraz o składanie prawidłowych Kart zgłoszenia dziecka do przedszkola.
  • Wydawanie i przyjmowanie "Kart zgłoszenia dziecka do przedszkola" odbywa się od 01 marca do 31 marca 2011.
  • Poniżej zamieszczamy prawidłowe dokumenty!

  Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

  Regulamin rekrutacji

  Oświadczenie o stanie cywilnym